Grupy parafialne

W naszej parafii działa kilkanaście wspólnot parafialnych. Są to między innymi:

Rada Duszpasterska

Głównym zadaniem Rady jest analiza działań pasterskich i definiowanie praktycznych wniosków, które mają wspomóc pracę ordynariusza. Rada nie ma żadnych kompetencji pozstając jedynie głosem doradczym. Publikacja wniosków, zakresy działań i tematów podejmowanych przez Radę zależą do decyzji biskupa. Radę duszpasterską powołuje i jej statut określa biskup diecezjalny. Z chwilą wakansu katedry biskupiej Rada zostaje rozwiązana, a jej ponowne powołanie zależne jest od decyzji następcy. Radę duszpasterską powinii stanowić przede wszystkim świeccy, którzy w sposób proporcjonalny mają odzwierciedlać społeczeństwo diecezji. Do Rady należeć powinni również przedstawiciele duchowieństwa diecezjalnego oraz zgromadzeń zakonnych działających na terenie diecezji. Rada gromadzi się przynajmniej raz lub dwa razy w roku. Działalność Rady duszpasterskiej określa Kodeks prawa kanonicznego (kan. 511-514), ale jej istnienie w diecezji nie jest obowiązkowe. W skład Rady Duszpasterskiej wchodzi 17 członków.

 


Ruch Światło Życie


Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.

 


Schola parafialna

Jest to grupa muzyczna przygotowująca oprawę muzyczną na Mszę św. dla dzieci i młodzieży /niedziela godz. 11.00/ . Scholę prowadzi S. Bernadeta Olender oraz starsza młodzież z Oazy. Do scholi należą dzieci ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowej Sarzynie. Próby wokalno- muzyczne odbywają się w czwartki o godz. 16.30.


Ministranci i lektorzy

Ministranci to osoby posługujące wspólnocie przy celebracji Mszy oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i innych czynności obrzędowych (pogrzeby, nabożeństwa itp.). Ministranci nie przyjmują święceń, są osobami świeckimi, jednak po okresie próbnym są uroczyście przyjmowani do grona Służby Liturgicznej poprzez błogosławieństwo do tej posługi. W naszej parafii jest 35 ministrantów i 15 laktorów. Spotkania formacyjne odbywają się w każdy wtorek po Mszy św. wieczornej.

 


Chór Parafialny "Ave Maria"

 W chwili objęcia stanowiska zastała chór w liczbie 23 osób. Prezesem chóru jest pan Ryszard Balicki. W 2011 roku chór świętował jubileusz 25 lecia swojego istnienia. Próby chóru odbywają się w każdy czwartek po Mszy św. wieczornej. Chór swoim śpiewem uświetnia najważniejsze uroczystości parafialne i patriotyczne.

 


Róże Różańcowe


Róże Różańcowe, to grupy 20 osobowe składające się z czcilieli Matki Najświętszej. Każda z osób odmawia codziennie jedną tajemnicę różańca dzięki czemu cała "Róża" realizuje rozważania historii zbawienia wypraszając łaski dla Kościoła i świata. W naszej Parafii działa 25 takich Róż, w tym 4 męskie. Każda z Róż ma obranego przez siebie patrona spośród świętych Kościoła. Sprawy organizacyjne danej róży realizuje wybrana przez Różę osoba zwana zelatorem. Przyjęte jest, że w każdą pierwszą niedzielę miesiąca członkowie Róż gromadzą się na nabożeństwie różańcowym i wymieniają sobie tajemnice różańcowe, które następnie przez miesiąc odmawiają. Aby zapisać się do Róży indywidualnie należy zgłosić chęć przynależności ks. proboszczowi, który znając wolne miejsca pomoże "wejść" do którejś z istniejących Róż. Można też zebrać 20 osób chętnych i wtedy kontaktować się z ks. proboszczem celem zarejestrowania.

 


Akcja Katolicka

Akcja Katolicka to ruch katolików świeckich, zmierzający do większego nasycenia życia publicznego wartościami chrześcijańskimi. Wywodzi się z katolickich ruchów społecznych XIX w. Apostolstwo świeckich zawsze towarzyszyło ewangelizacyjnej misji Kościoła katolickiego, nie miało jednak określonych jasno zadań i struktur organizacyjnych. Mimo ich braku, w ciągu wieków odegrało ono olbrzymią rolę. Nawet w okresach zawirowań religijnych, istniała grupa ludzi pracujących na rzecz ewangelizacji. Przykładem może tu być działalność choćby tzw. Trzecich Zakonów – tercjarzy św. Franciszka i św. Dominika, znane są też prace świeckich na polu działalności charytatywnej. Dopiero w XIX w. podjęto próby tworzenia zorganizowanych ruchów o charakterze katolickim. W ten sposób doszło do kształtowania się ogólnego ruchu pod nazwą Akcji Katolickiej.

 


Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym

APDC jest zorganizowaną formą apostolstwa Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Powstało jako odpowiedź na liczne prośby kierowane do Zgromadzenia ze strony osób świeckich, zainteresowanych współpracą w zakresie naszego charyzmatu. Zgromadzenie rozeznało tę sytuację jako nowy znak czasu i nowe wezwanie apostolskie. Decyzja o podjęciu tej formy naszej apostolskiej działalności zapadła w roku 1983. Dwa lata później (1985) przyjęto dla niej nazwę: Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca. Znalazło to następnie odzwierciedlenie w Konstytucjach Zgromadzenia, zatwierdzonych przez Stolicę Apostolską, które stanowią prawną podstawę jego istnienia. Pierwsi członkowie włączyli się formalnie do Dzieła w 1985 r. Decyzją władz Zgromadzenia w 2010 roku została nadana nowa nazwa: Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym.

  


Grupa Radia Maryja

Radio Maryja – to polska rozgłośnia radiowa o charakterze społeczno-katolickim, założona w Toruniu w 1991 przez zakonników ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (redemptorystów). Jest jedyną rozgłośnią radiową o charakterze religijnym słyszalną w całej Polsce. Część emitowanych audycji pokrywa się z równoległą transmisją w Telewizji Trwam. Wspólnota słuchaczy i osób identyfikujących się z poglądami prezentowanymi w Radiu Maryja tworzy tzw. Rodzinę Radia Maryja. Organizacyjnie tworzy ona struktury działające przy parafiach za zgodą proboszczów. Konferencja Episkopatu Polski zatwierdział statut Rodziny Radia Maryja 14 marca 2012roku. Rodzina Radia Maryja w naszej parafii spotyka się raz w miesiącu na spotkaniach formacyjnych, a wraz z innymi grupami przeżywa uroczystości świąteczne. Modlimy się za Dzieła powstałe przy Radiu Maryja i staramy się finansowo wspierać te dzieła.

 


Domowy Kościół

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK Łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzyna-rodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END). Założycielem DK jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987). W rozwoju DK ściśle współpracowała z Założycielem siostra Jadwiga Skurdo RSCJ. Duchową kolebką DK jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 r. odbyła się pierwsza oaza rodzin, która zapoczątkowała rozwój ruchu. Członkami DK są małżeństwa sakramentalne, które wspólnie (mąż i żona) angażują się w proponowana im formację. Małżeństwa włączaja się do kręgów DK, aby sobie wzajemnie pomagać. "Równi usługują równym" (Humane vitae, 26). DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską , czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. W naszej parafii są dwa kręgi Domowego Kościoła.

 


Szkolne Koła Caritas

Szkolne Koła Caritas działają w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nowej Sarzynie. Należy do nich 60 osób. Prowadzą działalność charytatywną, której celem jest pomoc uczniom pochodzącym z ubogich rodzin, a także innym potrzebującym wsparcia materialnego. Koła te realizują zadania nakreślone przez Caritas Archidiecezjalny. Opiekunami tych grup są: Ks. Kazimierz Kawa, ks. Edward Grabarz, s. Bernadetta Olender, p. Wiesława Piestrak, p. Beata Buguń, p. Iwona Paul, p. Anna Żuraw, p. Anna Bystrzyńska.

 


Dzieło Pomocy Powołaniom

Jest to grupa modlitewna, która w sposób szczególny troszczy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Członkowie tej grupy modlą się o nowe i święte powołania. W każdy pierwszy czwartek miesiąca pół godziny przed Mszą Świętą wieczorną jest odmawiany różaniec w intencji kapłanów i o nowe powołania. Grupa ta wspiera także materialnie przygotowujących się do kapłaństwa.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.